Logo DiTerLi
DiTerLi

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Versión 3.0 (2022)

ISSN 1988-7450

Entar en DiTerLi

O Dicionario de Termos Literarios inclúe voces de moi diversos ámbitos, desde as que proveñen da Poética e a Retórica clásicas até aquelas que están aínda consolidándose nos campos plurais dos programas de investigación máis recentes.