Logo MedDB
MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Versión 3.11 (2021)

ISSN 1989-4546

Entar en MedDB

Base de datos do corpus completo das cantigas medievais dos trobadores galego-portugueses, con información detallada tanto das composicións como dos aspectos histórico-biográficos dos trobadores.