Logo Lírica profana galego-portuguesa
Lírica profana galego-portuguesa

Mercedes Brea (Coordinador); Fernando Magán Abelleira, Ignacio Rodino Caramés, María del C. Rodríguez Castaño, Xabier Ron Fernández (Equipo de investigación); Antonio Fernández Guiadanes, M.ª del Carmen Vázquez Pacho (Equipo de apoio)

(1996)

volumen I: 84-453-1839-X, volumen II: 84-453-1840-3, obra completa: 84-453-1838-1

Prezo: 5.675 pts.

Páxinas: 1.077

Formato: 21'5 x 27'5 cm.

Imprime: Difux

Descargar (140 MB) Descargar (126 MB)

Esta publicación dispón por primeira vez do conxunto de toda a producción lírica galego- portuguesa de carácter profano (cerca de 1.700 composicións). Seguindo a ordenación feita por Giuseppe Tavani no seu “Repertorio Metrico della lirica galego-portoghese (1967)”, preséntanse dispostos alfabéticamente tanto os trobadores coma, dentro da producción de cada un deles, as cantigas segundo o verso de incipit. Ofrécese a biografía de cada un dos 155 trobadores de nome coñecido, con información bibliográfica actualizada. Para cada cantiga escolleuse a edición considerada máis fiable, tras cotexala con outras edicións e cos facsímiles dos Cancioneiros. Cada unha delas vai acompañada de bibliografía específica, información relativa á modalidade compositiva, ó xénero, á súa localización nos manuscritos, ó esquema métrico e de rimas, etc. Tamén se ofrece unha proposta global de división en xéneros atendendo a motivos temáticos.