Logo La Primera Luz (Facsimile e Estudio introductorio)
La Primera Luz (Facsimile e Estudio introductorio)

M... [Manuel Martínez Murguía]; Vicente Peña Saavedra, Manuel Fernández González (Estudio introductorio); Vicente Peña Saavedra (Coordinador da edición); Vicente Peña Saavedra (Director do proxecto)

(2000)

84-453-2772-0 (Obra completa), 84-453-2774-7 (Facsímile), 84-453-2773-9 (Estudio introductorio)

Prezo: 1.200 pts.

Páxinas: 64 (Facs.), 118 (Est. Introd.)

Formato: 16 x 10 (Facs.) - 19 x 9 (Est. Introd.)

Imprime: euroGráficas pichel

Descargar (8 MB)

A obra preséntase nun estoxo con dous volumes. O primeiro deles contén o facsímile da segunda edición corrixida da cartilla de Manuel M. Murguía “La primera luz. Libro de lectura para uso de las escuelas de primeras letras de Galicia”, que saíu do prelo na súa versión orixinal en 1868 e fora declarada texto académico por R. O. de 26 de abril de 1860, ó ano seguinte da aparición da súa tirada inicial. O segundo volume recolle o estudio introductorio ó opúsculo de Murguía, realizado por Vicente Peña Saavedra e Manuel Fernández González, no marco do proxecto Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) e como primeira achega do mesmo. Esta producción menor do polígrafo Murguía constitúe, sen embargo, unha realización precursora no seu xénero e anticipatoria doutras obras posteriores do propio autor de maior extensión e calado historiográfico. Por medio dela, e ó longo de vintesete leccións, o patriarca das Letras Galegas pretende salienta-los referentes identitarios do país e contribuír á parcial galeguización dos contidos escolares xa dende o ensino elemental.