Logo O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca
O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca

Laura Tato Fontaíña (Edición)

(2007)

978-84-453-4543-6

Prezo: 7 €

Páxinas: 117

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Rella. S.L.

Descargar (3,2 MB)

Ábrese o estudo coa recompilación dos datos biográficos do trobador, á que segue a edición crítica das súas cantigas. Nesta edición, ademais das precedentes, da sinopse retórico-formal e do esquema métrico, a autora ofrece o comentario literario de cada cantiga e as notas pertinentes de carácter lingüístico, histórico etc. Complétase a edición co Rimario, o Glosario completo e a Bibliografía citada. O volume vai ilustrado coa reprodución dos folios correspondentes nos apógrafos italianos.