Actualizado o 17/06/2022

Logo CODOLGA-Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

O Corpus Documentale Latinum Gallaeciae é un corpus textual que se actualiza anualmente con documentación medieval en lingua latina relacionada con Galicia comprendida entre o século VI e o século XV, ambos inclusive, a partir das edicións dispoñibles. Nestes momentos (maio de 2022) conta con 18.873 documentos que recollen o contido de 236 edicións de fontes documentais. Cada documento, debidamente escaneado e limpo de toda información editorial non latina, conta cunha cabeceira individual composta por 46 campos de información arquivística, cronolóxica e editorial. Abrangue os textos recollidos nos cartularios e coleccións dos centros monásticos, Samos, Sobrado, Oseira, Celanova, Xubia, Lourenzá, Carboeiro, Caaveiro, Antealtares, San Martiño Pinario, Melón, Montederramo, Ferreira de Pantón, Pombeiro, San Clodio do Ribeiro, Ferreira de Pallares, Fiães etc., así como documentación das sés catedralicias de Santiago, Mondoñedo, Lugo, Tui e Ourense e Ordes Militares.

A infraestrutura informática na que está inserida esta enorme cantidade de documentación permite realizar buscas de calquera palabra ou conxunto de palabras segundo diversos criterios, así como incorporar filtros de outorgante, soporte, edición, data e procedencia, o que fai deste corpus textual unha ferramenta básica para investigacións de diversa índole sobre a Galicia medieval: lingüística, literaria, histórica, cultural ou sociolóxica.

Ademais, desde o ano 2006 o proxecto incorporou un apartado de publicación de “fontes e estudos” singulares dispersos e inéditos sobre a documentación e a historiografía latinas medievais con referencias á Gallaecia, no que están dispoñibles nestes momentos 36 obras de distinta natureza que van desde crónicas (Hidacio, Xoán de Chaves, as Crónicas Asturianas ou a Crónica Mozárabe de 754), ou concilios (Concilios de Toledo e Braga) a edicións documentais (San Vicente do Pino, Toxos Outos, Santa María de Meira ou a primeira parte do Tombo C).

Paralelamente a isto, o equipo de investigación do proxecto está a facer unha edición propia, totalmente revisada e posta ao día, dos 171 rexistros que compoñen a Documentación Real anterior ao ano 1000 incluída nesta Base de Datos.

Dirección/Coordinación

 • José Eduardo López Pereira (1994-2017)
 • José Manuel Díaz de Bustamante (2017-2020)
 • José carracedo Fraga (2020-)

Persoal vinculado

Equipo de investigación:

 • José Carracedo Fraga (2017-)
 • José Luis Couceiro Pérez (1994-2015)
 • José Manuel Díaz de Bustamante (1994-2020)
 • Fernando López Alsina (1994-)
 • José Eduardo López Pereira (1994-2017)
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2015-)

Colaboradoras e colaboradores externos:

 • José Luis Couceiro Pérez (2015-)
 • José Eduardo López Pereira (2017-)
 • Mariña Bermúdez Beloso (2017-)
 • José Manuel Díaz de Bustamante (2020-)
 • Luis Manuel Ibáñez Beltrán (2021-)

Bolseiros e bolseiras:

 • Francisco Carrillo Boutureira (1996-1999)
 • María del Mar Sueiro Pena (1997-2000)
 • María Inés Verde Pena (2001-2004)
 • Ángeles Rodríguez Prieto (2004-2007)
 • Raquel Simón Camarero (2007-2009)
 • María José Folgar Brea (2010-2013)
 • Mercedes López-Mayán Navarrete (2013-2014)
 • Francisco Miguel Millán Rodríguez (2014-2015)
 • Joel Varela Rodríguez (2015-2016)
 • Mariña Bermúdez Beloso (2016-2017)
 • Miguel García-Fernández (2017-2019)
 • Almudena Bouzón Custodio (2019-2021)
 • Álvaro Manuel mayo López (2021-)

Responsables informáticos:

 • NLPgo Technologies, S. L. (2018-)
 • Francisco Mario Barcala Rodríguez (2008-2017)

Perfil de persoas usuarias

Como instrumento para a investigación CODOLGA foi consultado por investigadores de distintas universidades, entre outras: Columbia University, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de Barcelona, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Cantabria, Universidad de Chile, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de León, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad de Murcia, Universidad de Navarra, Universidad de Oviedo, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid, Universidade de Vigo, Universidad de Zaragoza, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Pablo de Olavide, Universidade Aberta, Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Coimbra, Universidade da Coruña, Universidade de Lisboa, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de São Paulo, Universidade do Algarve, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade Estadual Vale do Acarau, Universidade Federal do Paraná, Universidade Nova de Lisboa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università di Bologna, Università di Siena, Università di Torino, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Leipzig, Universität Passau, Universität Tübingen, Universität Trier, Universität Zürich, Université du Maine, Universiteit van Amsterdam, University College, University of Exeter, University of Kansas, University of Manchester, University of Mary Washington, University of South Florida, Western Michigan University etc.

Ata maio do 2019 o número de persoas rexistradas foi de 1106, accedendo ao CODOLGA ben a título individual ou ben vinculadas a algunha das preto de 220 institucións que indicaron nos seus rexistros: centros de investigación, universidades, outros centros de ensino e organismos ou entidades de titularidade estatal ou privada. No 2018 rexistráronse 6251 sesións de traballo, realizándose 24948 consultas e, nos catro primeiros meses do 2019, 1932 sesións de traballo con 7175.

A partir da versión 15 (2018) a consulta do CODOLGA deixou de precisar calquera tipo de rexistro para a súa consulta, quedando dispoñible en aberto.

Actividades científicas organizadas

I Seminario “Corpora Documentales de Latín Medieval Hispano”, coincidente coa presentación oficial de CODOLGA. O programa desenvolvido na presentación do Corpus, durante os días 12 e 13 de febreiro contou coa presencia de 14 persoas traballando no Centro Ramón Piñeiro: 4 expertos de Lisboa -D. Aires Augusto Nascimiento, D. Arnaldo Espírito-Santo, D. Paulo F. Alberto e D. Rodrigo Furtado-, 3 de Alicante -D. Juan Francisco Mesa Sanz, Dª María de la O Martínez Blanes e D. Juan Antonio Barrio Barrio-, 2 de León -D. Maurilio Pérez González, D. José María Fernández Catón-, 2 de Valladolid -D. José Manuel Ruiz Asencio, Dª. Estrella Pérez Rodríguez- ademais de 1 de Barcelona -D. Pere J. Quetglas Nicolau-, 1 de Burgos –D. José Antonio Fernández Flórez- e 1 de Santiago de Compostela -D. Manuel C. Díaz y Díaz- que están a desenvolver proxectos semellantes é que seguen a metodoloxía fixada en CODOLGA.

Coloquio internacional “Os corpora documentalia Latina da Península Ibérica no 25 aniversario de CODOLGA, celebrado na sede do CRPIH os días 18 e 19 de outubro de 2021 e que contou coa asistencia de investigadores dos distintos equipos que en España e Portugal están traballando sobre documentación latina medieval, para debater sobre avances realizados e sobre obxectivos e perspectivas de futuro.

Colaboración con outros proxectos de investigación

 • “El Pontificado Romano: relaciones con el Noroeste Peninsular y bases documentales para su estudio hasta el año 1198”, Universidade de Santiago de Compostela. Plan Nacional, 01/10/2007 – 31/12/2010. (Investigador principal: Fernando López Alsina).

 • “Papsturkunden des frühen und hohen Mittelalters”, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 01/01/2007 – 31/12/2021. (Director: Klaus Herbers).

 • “O pontificado Romano: relacións co noroeste peninsular e bases documentais para o seu estudo ata o ano 1198”, Universidade de Santiago de Compostela. Proxectos Xunta, 30/10/2007 – 31/10/2010. (Investigador principal: Fernando López Alsina).

 • “La configuración de Europa en los siglos XI al XIII y bases documentales para su estudio: el papel del Papado en la Península Ibérica”, Universidade de Santiago de Compostela. Plan Nacional, 01/01/2011 – 30/06/2014. (Investigador principal: Fernando López Alsina).

 • “Textos tardolatinos y altomedievales de medicina y gramática: edición y estudio histórico”, Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación) (FFI2014-51892-P) desde 30/04/2015 ata 30/06/2019. (Investigador principal: Manuel E. Vázquez Buján).

 • “El Papado y sus relaciones con la sociedad y los reinos de la Península Ibérica (ss. VIII-XIII): protagonistas, tipos de contactos, problemas y consecuencias integradoras (I). - RETOS 2015”, Universidade de Santiago de Compostela. Plan Nacional, 01/01/2016 - 31/12/2019. (Investigador principal: Fernando López Alsina).

 • “Textos técnicos latinos: medicina y gramática entre la Antigüedad tardía y la alta Edad Media”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 30/05/2019 a 31/12/2021, (IP Manuel E. Vázquez Buján, Univ. de Santiago de Compostela).

 • “Aproximación ao estudo do notariado e das características da súa produción documental nunha comarca da Galicia Medieval: a Terra de Caldelas (Colección do Mosteiro de Montederramo)”, Instituto da Lingua Galega, 2019-202 (IP Eduardo Moscoso Mato).

 • “Ampliación y desarrollo de la base de datos “Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT)”, Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación, 01/09/2021-31/08/2025 (IP Ana Gómez Rabal, Institución Milá y Fontanals de investigación en Humanidades-CSIC).

Ademais, CODOLGA forma parte do CORPUS DOCUMENTALE LATINUM HISPANIARUM, rede de excelencia coordinada desde a Universitat de Barcelona. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, 01/01/2017–30/06/2019. O resultado é unha aplicación informática que permite buscas conxuntas nos respectivos corpora documentalia: http://codolhisp.imf.csic.es/codolhisp/

Publicacións resultantes

Desde o comenzo da publicación de CODOLGA no ano 2004 estas son as principais publicacións científicas dos colaboradores do proxecto:

BERMÚDEZ BELOSO, M., “An approach to territorial organization in Medieval Galicia until the 13th century: The Terrae as object of study”, en Sabaté, F., Brufal, J. (eds.), Medieval territories, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 87-112.

BERMÚDEZ BELOSO, M., ‘Ad Tudensem ecclesias que in vicino sunt’: A organización do espazo da antiga diocese de Tui ao norte do Miño, Valga: Concello de Valga, 2018 [ISBN 978-84-09-04925-7].

BERMÚDEZ BELOSO, M., “Presares: comitatum, commisso, territorio? Dimensión documental e espacial dun topónimo abandonado”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LXVI, 132 (2019), pp. 77-105.

BERMÚDEZ BELOSO, M., IBÁÑEZ BELTRÁN, L.M., “Una cartografía para los once condados de la diócesis de Lugo: hacia una nueva aproximación al Parrochiale Suevum”, Vínculos de Historia, 9 (2020), pp. 181-201.

BERMÚDEZ BELOSO, M., “Alfonso X e a organización do espazo galego: o final dos tenentes?”, en Brea, M., Lorenzo Gradín, P., Alfonso X e Galicia, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021, pp. 1-30. [ISBN: 9788445353905].

BERMÚDEZ BELOSO, M., “As viaxes interiores: as relacións entre territorios galegos na época medieval”, en Castiñeiras López, J., Cendón Fernández, M., Viajeros: desde la Antigüedad al Nuevo Mundo, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2021, pp. 21-35. [ISBN: 9788445353905].

BERMÚDEZ BELOSO, M., Cartografando a Galiza medieval, Recurso web (2022), dispoñible en: https://mapagalizamedieval.wixsite.com/cartografando-a-gali [última consulta: 20/05/2022].

CARRACEDO FRAGA, J., “Las fuentes del capítulo sobre los «uitia et uirtutes orationis» en el Ars grammatica de Julián de Toledo”, en Mesa Sanz, J. F. (coord.), Latinidad Medieval Hispánica, Firenze: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 55-67 [ISBN: 978-88-8450-708-2].

CARRACEDO FRAGA, J., “Problemas y soluciones en la edición de un tratado gramatical de testimonio único: el «De partibus orationis» de Julián de Toledo”, Filologia mediolatina. Rivista della Fondazione Ezio Franceschini, 25 (2018), pp. 83-111.

CARRACEDO FRAGA, J., “Violence in the Love Poems of the Carmina Burana”, en Pimentel, M.ª C., Rodrigues, N. S., Violence in the ancient and medieval worlds, Leuven, Paris, Bristol: Peeters Publishers, 2018, pp. 433-446 [ISBN: 978-90-429-3602-7].

CARRACEDO FRAGA, J., “El prólogo de la Expositio quattuor Euangeliorum atribuida a Jerónimo (CPL 631 y CLH 5): presentación, edición crítica y comentario”, Euphrosyne, 47 (2019), pp. 93-118.

CARRACEDO FRAGA, J., “Isidore of Seville as a Grammarian”, A Companion to Isidore of Seville (Brill’s Companions to the Christian Tradition, vol. 87), eds. A. Fear - J. Wood, Leiden: Brill, 2020, pp. 222-244 [ISBN 978-90-04-34784-7].

CARRACEDO FRAGA, J., “La doble redacción en el Ars grammatica de Julián de Toledo”, Emerita, 89, 1 (2021), pp. 127-148.

CARRACEDO FRAGA, J., “Los casos ‘séptimo’ y ‘octavo’ en el Ars grammatica de Julián de Toledo”, Nuevos Estudios de Latín Medieval Hispánico, eds. C. Codoñer, Mª. A. Andrés Sanz, J. C. Martín-Iglesias, D. Paniagua, Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2021 (mediEVI, 31), pp. 181-192 [ISBN 978-88-8450-972-7].

COUCEIRO PÉREZ, X. L. “Relaciones entre la filología italiana y la filología gallega”, en Arriaga Flórez, M. et alii, en Italia-España-Europa: Literaturas Comparadas, Tradiciones y Traducciones: XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Italianistas, Sevilla: Arcibel, 2005, pp. 147-164. [ISBN: 84-934085-4-9].

COUCEIRO PÉREZ, X. L. “CODOLGA na investigación do léxico hispánico primitivo”, en Boullón Agrelo, A. I., Couceiro Pérez, X. L., Fernández Rei, F., As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2005, pp. 83-101. [ISBN: 978-84-9750-523-9].

COUCEIRO PÉREZ, X. L., “Máis datos para Moogo e Meogo”, en Brea López, M., Fernández Rei, F., Regueira Fernández, X. L. (eds.), Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008, pp. 463-474. [ISBN: 78-84-9750-910-7].

COUCEIRO PÉREZ, X. L., “O amigo melfitano (II)”, en Corral Díaz, E., Fidalgo Francisco, E., Lorenzo Gradín, P. (eds.), Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2016, pp. 265-276. [ISBN: 978-84-16533-69-5].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M., Documentos selectos para el estudio de los orígenes del romance en el Reino de León. Siglos X-XII. Edición facsímil, introducción y estudio…, por Fernández Catón, J. M., Díaz y Díaz, M. C., Pascual Rodríguez, J. A., Ruíz Asencio, J. M., Morala Rodríguez, J. R., Fernández Flórez, J. A., Díaz de Bustamante, J. M., Madrid: Fundación MonteLeón- Testimonio Compañía Editorial, Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», 2003. [ISBN 84-87667-59-7].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M., “Latin Language and Literature”, en Michael Gerli, E. (ed.), Medieval Iberia: An Encyclopedia. New York-London: Routledge, 2003, pp. 463-466 [ISBN 0-415-93918-6].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M. “Problemas esperables en la constitución de una base de datos de texto libre a partir de un corpus documental”, en Perdiguero Villareal, H. (ed.), Lengua romance en textos latinos de la Edad Media. Sobre los orígenes del castellano escrito, Burgos: Universidad de Burgos-Instituto de la Lengua, 2003, pp. 25-38 [ISBN 84-95211-81-5].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M., “Introduzione”, en Santi. F. (ed.), «Biblioteche Elettriche: Letture in Internet: una risorsa per la ricerca e per la didaticca», Textus I, Collana di Studi di Filología Elettronica e di Informatica Umanistica, Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2003, pp. 3-22. [ISBN 88-8450-041-9].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M. “Los trabajos y los días: acerca de colecciones y ediciones de documentos latinos de la Edad Media”, en Fernández Catón, J. Mª (ed.), Orígenes de las lenguas romances en el Reino de León. Siglos IX-XII. Actas del Congreso Internacional, celebrado en León, 15-18 octubre 2003, León: Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro»- Caja España de Inversiones, 2004, 2 vols. [Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», vols. 103-104]; vol. 2, pp. 349-361. [ISBN 84-87667].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M., “Noticia e presentación dunha nova ferramenta de investigación. CODOLGA”, Compostellanum, vol. 49, n. 3-4 (2004), pp. 755-762. [ISSN: 0573-2018].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M., “Beatus Liebanensis abb.”, pp. 133-142, e “Taio Caesaragustanus ep.”, pp. 520-525, en Chiesa, P., Castaldi, L. (eds.), La trasmissione dei Testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission. Te. Tra 2, Firenze: SISMEL- Edizioni del Galluzzo 2005 (Millennio Medievale 57. Strumenti e Studi, 10). [ISBN 88-8450-164-4].

DÍAZ DE BUSTAMANTE. J. M., “Notas a xestión de bases de datos textuais: a documentación latina medieval do Reino de Galicia”, en Boullón Agrelo, A. I., Couceiro Pérez, X. L., Fernández Rei, F. (eds.), As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2005, pp. 115-125. [ISBN 84-9750-523-9].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Notiña sobre cregos do reino de León no século XI: vellas cousas aínda vivas”, en Brea López, M., Fernández Rei, F., Regueira, X. L., Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008, pp. 475-482. [ISBN: 978-84-9750-910-7].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Las pizarras visigóticas en el contexto de la documentación diplomática del reino de León: posibilidades de una integración de datos”, Díaz Callejo, B. (ed.), El primitivo romance hispánico, [Burgos]: Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2008, pp. 129-136. [ISBN: 9788493577438].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “De pastores e ovellas: o bispo don Pedro de Lugo e os scrinia do seu arquivo”, en Corral Díaz, E., Fontoira Surís, L., Moscoso Mato, E., A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luis Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2009, pp. 435-448. [ISBN: 978-84-9887-118-0].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Nota de retórica a los conceptos y usos de “imago” y “figura” en la tradición medieval”, en Brea López, M., “Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor”: homenaxe á profesora Giulia Lanciani, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2009, pp. 139-152. [ISBN: 978-84-453-4784-3].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Circulación de textos por el Camino de Santiago”, en Corral Díaz, E., In marsupiis peregrinorum: circulación de textos e imágenes alrededor del Camino de Santiago en la Edad Media: actas del Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 24-28 marzo 2008, Firenze: Edizioni dell Galluzzo, 2010, pp. 3-23. [ISBN: 978-88-8450-394-7].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “La retórica del comentario en la obra de Beato de Liébana”, en Pérez González, M. (coord.), Seis estudios sobre beatos medievales, León: Universidad de León, Área de Publicaciones, 2010, pp. 59-69. [ISBN: 9788497735438].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “El problema del acercamiento a los textos escritos en latín, y las tendencias de investigación en Filología latina medieval. Una visión crítica de todo ello”, Cuadernos del CEMYR, nº 19 (2011), pp. 115-130. [ISSN:1135-125X].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Aspectos léxicos de las cautelas y de lo cautelar en el latín medieval diplomático del reino de León y de Galicia”, en Pérez González, M., Pérez Rodríguez, E. (coords.), Influencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval, León: Universidad de León, Área de Publicaciones; Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2011, pp. 33-48. [ISBN: 978-84-9773-579-7 / 978-84-8448-622-0].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Consideraciones latinas sobre los documentos”, en Documentos de la monarquía leonesa. II, De Urraca a Alfonso IX, [León]: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Madrid: Testimonio, 2011, pp. 147-172. [ISBN: 978-84-92708-10-9 / 978-84-95767-99-8].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “De mozas y novicios: nota acerca de la convivencia del clero y pueblo en el reino de León (siglos X-XI)”, en Alberto, P. F., Furtado, R. (coords.), Quando Portugal era Reino de Leão: estudos sobre cultura e identidade antes de D. Afonso Henríques, [León]: Universidad de León, 2011, pp. 113-123. [ISBN: 978-84-9773-594-0].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Erraticus ac uolaticus amator: breve nota a propósito de la “cacogamia” en Poggio, Beroaldo, Codro y Rybisch”, en Domínguez Vázquez, Mª J., González Miranda, E., Meliss, M., Millet, V. (eds.), La palabra en el texto: Festchrift für Carlos Buján, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2011, pp. 31-48. [ISBN: 978-84-9887-656-7].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Novedades y posibilidades metodológicas a partir de “CODOLGA”, en Martínez Gázquez, J., Cruz Palma, O. de la, Ferrero Hernández, C. (coords.), Estudios de latín medieval hispánico: actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico, Barcelona 7-9 de septiembre de 2009, Firenze: Sismel, Edizioni del Galluzzo, pp. 1041-1048, 2011. [ISBN: 978-88-8450-429-6].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “O Carlomagno do “Codex Calixtinus””, en Álvarez, R., Martins, A. Mª, Monteagudo, H., Ramos, Mª A. (eds.), Ao sabor do texto: estudos dedicados a Ivo Castro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013, pp. 145-153. [ISBN: 978-84-15876-15-1].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Dos palabras curiosas en un documento gallego del siglo XII”, Bulletin Du Cange, nº 71 (2013), pp. 345-353. [ISSN: 0994-8090].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Reliquias y listas de reliquias en el entorno del “Codex Calixtinus””, en López Martínez-Morás, S., Meléndez Cabo, M., Pérez Barcala, G. (eds.), Identidad europea e intercambios culturales en el Camino de Santiago (siglos XI-XV), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio científico, 2013, pp. 187-206. [ISBN: 978-84-15876-63-2].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Una retórica de la parodia”, en Brea López, M., Corral Díaz, E., Pousada Cruz, M. Á. (eds.), Parodia y debate metaliterarios en la Edad Media, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2013, pp. 1-13. [ISBN: 978-88-6274-497-3].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Con la disculpa del Codex Calixtinus: de Erasmo a Lutero”, en Corral Díaz, E., Fidalgo Francisco, E., Lorenzo Gradín, P., Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2016, pp. 299-308. [ISBN: 978-84-16533-69-5].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “El Salve Regina y san Pedro de Mezonzo: el obispo y sus devociones”, en Rucquoi, A. (ed.) María y Iacobus en los Caminos Jacobeos. IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos (Santiago de Compostela, 21-24 de octubre 2015), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2017, pp. 389-405 [978-84-453-5249-6]

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Notas de retórica a la «Visio Philiberti»”, en Mosetti Casaretto, F. (a cura di), Homo interior. Presenze dell’anima nelle letteratura del Medioevo. Atti delle V Giornate internazionali interdisciplinari di studio sul Medioevo (Torino, 10-12 febbraio 2015), Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017, pp. 117-130 [978-88-6274-742-4]

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Cartas del cielo, de la Virgen, del mas allá: una pequeña nota al uso y abuso de la auctoritas. A propósito del Peregrinatio religionis ergo de Erasmo”, en Cocco, C. et alii (a cura di), Itineri del testo per Stefano Pittaluga, Genova: Università di Genova, Scuola di scienze umanistiche, Dipartimento di Antichità, filosofia e storia (Sezione D.AR.Fl.CL.ET), 2018, pp. 383-396 [ISBN: 9788867058129].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Violence reflected: high-medieval diplomatic cautelae as a mirror of society”, en Pimentel, M.ª C., Rodrigues, N. S., Violence in the ancient and medieval worlds, Leuven, Paris, Bristol: Peeters Publishers, 2018, pp. 447-460 [ISBN: 978-90-429-3602-7].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “A Propósito de Agudeza y Agudezas: Notas al Vuelo de su Tradición Clásica”, Liburna,14 Supl. (2019), pp. 115–128. [ISSN: 1889-1128].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “Omnibus unus: o scherzo sobre trabajo y libertad con la disculpa del Sol, entre Lucrecio y Virgilio”, en Carme López Calderón - Juan Manuel Monterroso Montero (eds.), El Sol de Occidente. Sociedad, Textos, Imágenes simbólicas e Interculturalidad, Santiago de Compostela: Andavira Editora y Universidade de Santiago de Compostela, 2020, pp. 500-520. [ISBN: 978-84-122301-7-8].

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “A través del espejo: Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de una peregrinación y lo que se ve al otro lado: una observación maliciosa”, Ad Limina, 12, N.º 12 (2021), pp. 177-204. [ISSN 2171-620X].

IBÁÑEZ BELTRÁN, L. M. - BERMÚDEZ VELOSO, M., “Cartografía para los once condados de la diócesis de Lugo: hacia una nueva aproximación al Parrochiale Suevum”, Vínculos de Historia, 9 (2020), pp. 181-201.

IBÁÑEZ BELTRÁN, L. M., “Las devociones que porfían: La estabilidad en las devociones parroquiales de la Tierra de Lemos (Lugo) en la Edad Media”, Vínculos de Historia, 11 (2022), pp. 231-254.

IBÁÑEZ BELTRÁN, L. M. - BOUZÓN CUSTODIO, A. - NEGRI, M. (eds.), Nuevos trabajos en estudios medievales: historia, arte, filología, arqueología, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2022.

LÓPEZ ALSINA, F., “La red y las fuentes documentales medievales: el ejemplo de Codolga”, en Pescar o navegar: la Edad Media en la red: sesiones de trabajo. Seminario de Historia medieval (Zaragoza 6-8 mayo 2004), Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005, pp. 19-40. [ISBN: 978-84-96214-49-1].

LÓPEZ ALSINA, F., “La singularidad de Galicia en la Edad Media”, en Fundamentos medievales de los particularismos hispánicos. IX Congreso de Estudios Medievales, (León 15-18 diciembre 2003), León: Fundación Sánchez-Albornoz, 2005, pp. 61-76. [ISBN: 978-84-923109-5-1]

LÓPEZ ALSINA, F., “Les prérogatives de saint Jacques en Espagne selon le Pseudo-Turpin: traditions compostellanes ou traditions carolingiennes?”, Compostelle. Cahiers d´Études de Recherche et d´Histoire Compostellanes, A Nouvelle Série 8 (2005), pp. 38-56. Paris. [ISSN: 0994-8597].

LÓPEZ ALSINA, F., “La reforma eclesiástica: la generalización de un modelo de parroquia renovado”, en La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad Occidental. Siglos XI-XII, (XXXII Semana de Estudios Medievales. Estella 18-22 de julio 2005), Pamplona: Gobierno de Navarra, Instituto Príncipe de Viana, 2006, pp. 421-450. [ISBN: 978-84-235-2842-4].

LÓPEZ ALSINA. F., “La cristalización de Tui como espacio de poder señorial entre 1095 y 1157”, en Cendón Fernández, M., González Soutelo, S. (coords.), Tui: Pasado, presente y futuro (I Coloquio de Historia de Tui, 2004), Pontevedra: Diputación de Pontevedra, 2006, pp. 57-95. [ISBN: 84-8457-259-5]

LÓPEZ ALSINA, F., “A propósito de una carta del Papa Juan VIII a los católicos de Hispania y de la Gotia”, en Vázquez Lobeiras, Mª J., Vázquez Sánchez, J., Raña Dafonte, C. L. (eds.), Experientia et sapientia: estudios dedicados a la memoria de Ángel Álvarez Gómez, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2007, pp. 259-272. [ISBN: 978-84-9750-902-2].

LÓPEZ ALSINA, F., “La articulación de las unidades de organización del espacio en Galicia durante la Edad Media: villa, parroquia, terra”, en Sesma Muñoz, J. Á., Laliena Corbera, C. (eds.), La pervivencia del concepto: nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la edad Media, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Grupo de Investigación de Excelencia C.E.M.A., 2008, pp. 57-111. [ISBN: 978-84-96214-97-2].

LÓPEZ ALSINA, F., “El concepto de apostolicidad como motor de procesos innovadores en Galicia”, en Domínguez Sánchez, S., Herbers, K. (coords.), Roma y la península Ibérica en la Alta Edad Media: la construcción de espacios, normas y redes de relación, León: Universidad de León, Área de Publicaciones; Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2009, pp. 173-194. [ISBN: 978-84-9773-472-1].

LÓPEZ ALSINA, F., “Da protoparroquia ou parroquia antiga altomedieval á parroquia clásica en Galicia”, en García Pazos, F., A Parroquia en Galicia: pasado, presente e futuro, [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 2009, pp. 57-75. [ISBN: 978-84-453-4777-5].

LÓPEZ ALSINA, F., “La repoblación humana costera del norte peninsular”, en Ruiz de la Peña Solar, J. I, Sanz Fuentes, Mª J., Calleja Puerta, M., Los fueros de Avilés y su época, Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 2012, pp. 131-231. [ISBN: 978-84-940373-2-0].

LÓPEZ ALSINA, F., “Diego Gelmírez, las raíces del Liber Sancti Jacobi y el Códice Calixtino”, en López Alsina, F., Monteagudo, H., Villares, R., Yzquierdo Perrín, R. (coords.), O século de Xelmírez, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013, pp. 301-386. [ISBN: 978-84-92923-53-3].

LÓPEZ ALSINA, F., La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, 2ª ed. corrixida, Santiago de Compostela: Consorcio da Cidade, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. [ISBN: 978-84-15876-69-4]

LÓPEZ ALSINA, F., MONTEAGUDO, H., VILLARES, R., YZQUIERDO PERRÍN, R. (coords.), O século de Xelmírez, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013, pp. 301-386. [ISBN: 978-84-92923-53-3].

LÓPEZ ALSINA, F., “El Parrochiale Suevum y su presencia en las cartas pontificias en el siglo XII”, en Herbers, K., López Alsina, F., Engel, F., Das begrenzte Papsttum: Spielräume päpstlichen Handelns, Legaten, delegierte Richter, Grenzen, Berlín: De Gruyter, 2013, pp. 105-133. [ISBN: 9783110304633].

LÓPEZ ALSINA, F., “El nacimiento de la población de Santiago en el siglo IX”, en De peregrinatione. Studi in onore di Paolo Caucci von Saucken. Perugia, 27-29 maggio 2016, Perugia, Pomigliano d’Arco: Centro Italiano di Studi Compostellani, Edizioni Compostellane, 2016, pp. 113-126 [ISBN 978-88-95945-19-4].

LÓPEZ ALSINA, F., “María se aposenta en Compostela”, en Rucquoi, A. (ed.) María y Iacobus en los Caminos Jacobeos. IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos (Santiago de Compostela, 21-24 de octubre 2015), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2017, pp. 413-446 [978-84-453-5249-6].

LÓPEZ ALSINA, F., “Entre el Limia y el Miño en la Edad Media”, en Marques, J. (ed.), Alto-Minho e Galiza. Estudos históricos, [Monção; Melgaço]: Casa Museu de Monção; Universidade do Minho; Câmara Municipal de Melgaço, 2017, pp. 27-33 [ISBN:978-972-97948-9-6].

ARMAS CASTRO, X. A., LÓPEZ ALSINA, F., “La ciudad de Tui en la Edad Media”, en Seara Morales, I. (dir.), La Catedral de Tui desde su Plan Director, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría de Turismo de Galicia, 2015, pp. 69-76 [ISBN: 9788445352076].

CHAO CASTRO, D., GONZÁLEZ, I., LÓPEZ ALSINA, F. (coords.), Franciscanos en la Edad Media. Memoria, cultura y promoción artística, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2019 [ISBN: 978-88-6274-937-4]

HERBERS, K., LÓPEZ ALSINA, F., ENGEL, F., Das begrenzte Papsttum: Spielräume päpstlichen Handelns, Legaten, delegierte Richter, Grenzen, Berlín: De Gruyter, 2013, pp. 105-133. [ISBN: 9783110304633].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., Crónica mozárabe de 754 = Continuatio isidoriana hispana. Estudio, edición crítica y traducción, León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2009. [ISBN: 978-84-92708-03-1].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Transmisión e interpolación en los textos historiográficos latinos medievales”, Calamus renascens: Revista de humanismo y tradición clásica, nº 11, 2010, pp. 107-118. [ISSN: 1576-3471].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Egeria, primera escritora y peregrina a Tierra Santa”, González Paz, C. A., Mujeres y peregrinación en la Galicia medieval, Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, CSIC, 2010, pp. [39]-53. [ISBN: 978-84-00-09222-1].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Textos y contextos de las primeras impresiones sobre los árabes en la Península Ibérica, en Martínez Gázquez, J., Cruz Palma, O. de la, Ferrero Hernández, C., Estudios de latín medieval hispánico: actas del V Congreso internacional de Latín Medieval Hispánico, Barcelona 7-10 de septiembre de 2009, Firenze: Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 891-900. [ISBN: 978-88-8450-429-6].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., Códice Calixtino. Libro V, Guía medieval do peregrino, Noia, A Coruña: Toxosoutos, 2012. [ISBN: 978-84-15400-38-7].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Martín de Braga, de la Galia a Gallaecia”, Ruiz Arzalluz, I. et alii (ed. lit.), Estudios de filología en honor del profesor Vitalino Valcárcel, Gasteiz: Universidad del País Vasco, vol. 1, 2014, pp. 543-556. [ISBN: 978-84-908-2048-3].

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Del relato literario de viajes al viaje como peregrinación del Mundo Antiguo al Renacimiento”, en Maestre Maestre, J. M.ª et alii (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. V. Homenaje al profesor Juan Gil, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Humanísticos, 2015, vol. 2, pp. 739-752 [ ISBN 978-8400-09967-1].

VARELA BARREIRO, F. X. “Pulpo e polbo, descendentes en galego do lt. polypu. Atestacións medievais”, en Corral Díaz, E., Fidalgo Francisco, E., Lorenzo Gradín, P., Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2016, pp. 903-916. [ISBN: 978-84-16533-69-5].

VARELA BARREIRO, F. X., “Galego-portugués e castelán na Galiza do século XV: retrincos significativos na documentación xudicial da colección da catedral de Lugo”, en Mariño Paz, R., Varela Barreiro, F. X. (eds. lit.), A lingua galega no solpor medieval, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016, pp. 97-120. [ISBN: 9788492923779].

MARIÑO PAZ, R., VARELA BARREIRO, F. X. (eds. lit.), A lingua galega no solpor medieval, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016. [ISBN: 9788492923779].

VARELA BARREIRO, F. X., PICHEL GOTÉRREZ, R., “La Biblioteca dixital Galego-Portuguesa Antiga (BGPA). Un nuevo formato potenciado para corpus preexistentes gallegos y portugueses”, en Carrasco Manchado, A. I. (dir.), El historiador frente a las palabras. Lenguaje, poder y política en la sociedad medieval: nuevas herramientas y propuestas, Lugo: Axact, 2017, pp. 129-153.

VARELA BARREIRO, F. X., PICHEL GOTÉRREZ, R., “Panorama actual da lingüística histórica galega”, LaborHistórico, 3, 1 (2017), pp. 126-148.

PICHEL GOTÉRREZ, R., VARELA BARREIRO, F. X., “O fragmento galego-portugués do «Livro de Tristam». Nova proposta cronolóxica e diatópica”, Madrygal. Revista de estudios gallegos, 20 (2017), pp. 159-214.

Participación en reunións científicas

Nos últimos anos estas son algunhas das conferencias impartidas polos membros do grupo de traballo en distintos seminarios, congresos e xornadas científicas:

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “Non-Royal Rulership in North-Western Iberia: Who (Were They), What (Were Their Functions), Over Which (Territories did They Rule), How (to Study Them), and Other Questions for the Sources”, no Congreso Non-Royal Rulership in the Earlier Medieval West, c. 600-1200, celebrado na University of Leeds (Reino Unido) do 8 ao 9 de abril do 2019.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “A New Project on Galician Medieval Heritage, II: GIS as a Work Tool”, no congreso International Medieval Congress da University of Leeds, do 2 ao 5 de xullo do 2018.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “Los territorios de la antigua Gallaecia: paralelos en la organización territorial de la franja cantábrica de Lugo y el territorio Entre-Minho-e-Douro durante la Alta y Plena Edad Media”, no congreso 4th International Conference Medieval Europe in Motion – The Middle Ages: A Global Context, do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, celebrado do 13 ao 15 de decembro do 2017.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “Mostra de proxectos: CODOLGA. Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CRPIH)”, no congreso Humanidades Dixitais: olladas cara á Idade Media, celebrado pola Universidade de Santiago de Compostela do 10 ao 11 de outubro do 2017.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “Más allá de la documentación: posibilidades de las fuentes escritas para el conocimiento del territorio gallego medieval (ss. VIII-XIII)”, no congreso Second Durham-Northumbria Colloquium on Medieval and Golden Age Hispanic Studies, celebrado pola Durham University e Northumbria University do 5 ao 6 de xullo do 2017.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “One King, One Kingdom, One Administration? The Role of Galicia in the Christian Monarchies of the Iberian Peninsula and the Peculiarities of its Territorial Organisation”, no International Medieval Congress da University of Leeds, celebrado do 3 ao 6 de xullo do 2017.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “De viaxes interiores, límites e topónimos perdidos”, no II Encontro Internacional Viaxeiros: transitando pola Idade Media, celebrado pola Universidade de Santiago de Compostela do 5 ao 7 de xuño do 2017.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Relatorio “Comparing Peripheries. Galicia and Carinthia in Medieval Time”, Birmingham Research Institute for History and Cultures Seminar 2019/20, School of History and Cultures, College of Arts and Law, University of Birmingham, Birmingham, 12 de novembro do 2019.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “Little Fish in a Big Pond?: Ideas on How Digital Humanities Can Contribute to the Survival of Medieval Studies”, VI Ciclo di Studi Medievali, NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino (celebración telmática), 8 e 9 de xuño de 2020.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “Del pergamino al mapa interactivo, o cómo las tecnologías facilitan el estudio de la Edad Media”, Global Medievalism, Universidade Estadual de Montes Claros (celebración telemática), do 28 ao 30 de abril do 2021.

BERMÚDEZ BELOSO, M., Comunicación “From Document to Map: Translating the Word into Space through GIS to Understand Territory in Medieval Galicia, 10th-12th Centuries”, International Medieval Congress, University of Leeds, do 5 ao 9 de xullo do 2021.

CARRACEDO FRAGA, J., “Los casos ‘séptimo’ y ‘octavo’ en el tratado gramatical de Julián de Toledo”, VII Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico, Salamanca, 18-21 de outubro do 2017.

CARRACEDO FRAGA, J., “Problemas en la edición de un tratado gramatical de testimonio único: el De partibus orationis de Julián de Toledo”, Editing Late-Antique and Early Medieval Texts. Problems and Challenges. International Workshop, Lisboa, 23-24 de novembro do 2017.

CARRACEDO FRAGA, J., “A figura de Isidoro de Sevilla”, Xornadas “A festa das palabras”, Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela, 26 de abril do 2018.

CARRACEDO FRAGA, J., Conferencia “La doble redacción en el Ars grammatica de Julián de Toledo”, Coloquio internacional En las fronteras de la literatura. Saberes útiles en la Antigüedad tardía y en la Edad Media, Santiago de Compostela, 6-7 de xuño de 2019.

CARRACEDO FRAGA, J., Conferencia “El apóstol Santiago el Mayor en el Breviarium Apostolorum”, ¿Adónde vas, peregrino? Ciclo internacional de conferencias 2019, Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.

CARRACEDO FRAGA, J., Conferencia “A propósito del fenómeno jacobeo en Hispania: el apóstol Santiago el Mayor en el Breviarium Apostolorum”, Lisbon Classics Seminars, Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras, 28 de novembro de 2019.

CARRACEDO FRAGA, J., Conferencia “Sobre la tradición jacobea precalixtina”, Congreso Internacional El Códice Calixtino: la consolidación de la tradición jacobea, Santiago de Compostela, 27 a 29 de setembro de 2020.

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Relatorio inaugural «La circulación de textos alrededor del Camino de Santiago», no VII Congreso Internacional do Programa de Doutoramento Europeo en Filoloxía Románica In marsupiis peregrinorum: circulación de textos e imaxes arredor do Camiño de Santiago na Idade Media, organizado pola área de Filoloxía Románica do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela, e as Universidades de Paris IV (Sorbonne), Milano, Siena e Pavia, celebrado en Santiago de Compostela os días 24-26 de marzo de 2008. (24 de marzo de 2008).

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Lección e seminario “Interferencias entre textos jurídicos, diplomáticos e historiográficos y el empleo de herramientas informáticas”, no II. MODULO LEZIONI del CORSO DI PERFEZIONAMENTO “FILOLOGIA E LETTERATURA LATINA MEDIEVALE” organizado pola S.I.S.M.E.L., na sede da Certosa del Galluzzo, Firenze, o día 25 de marzo de 2010.

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Relatorio plenario “Aspectos léxicos de las cautelas y de lo cautelar en el latín medieval diplomático de los reinos de León y de Galicia” presentado ante o 4ème Colloque International de Lexicographie Latine Médiévale: Influences lexicales d’autres langues sur le latin médiéval, baixo os auspicios da Union Académique Internationale. Celebrado en León, 1-3 de xuño de 2010 (2-6-2010).

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “De mozas y novicios: nota acerca de la convivencia de clero y pueblo”. Relatorio plenario presentado en Quando Portugal era Reino de Leâo. Colóquio internacional. Cultura e identidade antes de D. Afonso Henriques. Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa, 23 e 24 de setembro de 2010. (23-9-2010)

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Relatorio “El ámbito moral del mecenazgo” no seo do XXI Seminario del CEMyR, da Universidade de La Laguna (Canarias): El mecenazgo en la Edad Media, celebrado en La Laguna os días 7 ao 9 de abril de 2011; exposta o día 08 de abril de 2011.

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Relatorio “Corpus documentale latinum Gallaeciae” no curso de verán Lexicon latinitatis Medii Aevi Hispaniae, celebrado na Sede Universitaria de La Nucia (Universitat d’Alacant, Vicerrectorat d’extensió Universitària), do 28 ao 30 de xullo de 2011.

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Relatorio “La violencia reflejada. El ambiente a través de la documentación diplomática del antiguo Reino de León” presentado ao Congreso Internacional A Violência no Mundo Antigo e Medieval/ Violence in the Ancient and Medieval World, celebrado na Universidade de Lisboa os días 17-19 de febreiro de 2014. (19-2-2014). Lugar de celebración: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras 17-19 de febreiro de 2014. (19-2-2014).

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Conferencia “La mecánica de un cartulario: más allá de los diplomas”, no congreso internacional Cartularies in the Medieval Europe, texts and contexts, organizado polo Centro de Estudos Clásicos da Universidade Nova de Lisboa e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 11 e 12 de xuño de 2015.

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., “A Salve Regina e san Pedro de Mezonzo: o bispo e as súas devocións”, no IX Congreso Internacional de Estudos Xacobeos, “Maria e Iacobus nos camiños xacobeos”, celebrado en Santiago de Compostela do 21 ao 24 de outubro do 2015.

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M., Conferencia “1517-2017: reflexión sobre las peregrinaciones a Santiago”, no ciclo de conferencias “¿A dónde vas, peregrino?” da Archicofradía Universal del Apóstol Santiago en Santiago de Compostela o 5 de setembro do 2017.

IBÁÑEZ BELTRÁN, L. M., Organizador do “III Congreso internacional O camiño do Medievalista: E fazian fondamentos”, Santiago de Compostela, 23 a 25 de setembro de 2020.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “As orixes de Compostela”, no ciclo Compostela: tempo de historia, organizado polo Ateneo de Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2009.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “Santiago – Entwicklung des Kathedralbezirks nach den Quellen”, no coloquio SANTIAGO DE COMPOSTELA KOLLOQUIUM-Coloquio–COLLOQUIUM. Arquitectura de Peregrinación y representaciones iconológicas desde una nueva perspectiva, UNED- Departamento de Historia da Arte da Universidade de Berna, do 25 ao 27 de marzo de 2010.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “El Códice Calixtino, primera guía universal”, no Encuentro Internacional de Literatura de Viajes, celebrado do 20 ao 27 de xuño de 2010 en Santiago de Compostela.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “La repoblación urbana costera del Norte peninsular”, no congreso Los Fueros de Avilés y su época, celebrado en Avilés do 6 a 9 de outubro de 2010.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “El descubrimiento del sepulcro apostólico y el nacimiento de Compostela”, no ciclo de Actividades para Peregrinos da Arquiconfraría do Apóstolo Santiago ¿A dónde vas, Peregrino?, celebrado en Santiago de Compostela entre o 17 de xuño e o 12 de setembro de 2014.

LÓPEZ ALSINA, F., “Aproximación a un cartulario medieval perdido: el Tumbo de la Dignidad Episcopal de Mondoñedo”, no congreso internacional Cartularies in the Medieval Europe, texts and contexts, organizado polo Centro de Estudos Clásicos da Universidade Nova de Lisboa e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 11 e 12 de xuño de 2015.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “Compostela, la memoria de Santiago de Zebedeo”, dentro do ciclo organizado pola Arquiconfraría do Apóstolo Santiago, Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2015.

LÓPEZ ALSINA, F., “María apouséntase en Compostela”, no IX Congreso Internacional de Estudos Xacobeos, “Maria e Iacobus nos camiños xacobeos”, celebrado en Santiago de Compostela do 21 ao 24 de outubro do 2015.

LÓPEZ ALSINA, F., “Misericordia y acogida del peregrino a Compostela en la Edad Media”, nas xornadas internacionais Misericordia y Peregrinación promovidas por Turismo de Galicia, Xunta de Galicia e o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, celebradas en Santiago de Compostela os días 25 e 26 de abril de 2016.

LÓPEZ ALSINA, F., “La cultura vikinga y el Camino de Santiago”, Seminario Internacional Presentando a los Vikingos: una perspectiva europea, celebrado en Catoira (Pontevedra) os días 25 e 26 de maio de 2016

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “Santiago, la Liébana y la génesis de Europa”, no seminario Factum est silentium? Seminario en homenaje al profesor John Williams, organizado polo Grupo de Innovación docente Incipit da USC, 6 de xuño de 2016.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia inaugural “Santiago patrón de Compostela”, no X Congreso Internacional de Estudios Jacobeos «Jacobus patronus», pronunciada en Santiago de Compostela o 9 de novembro do 2017.

LÓPEZ ALSINA, F., Conferencia “Calixto II y el Liber Sancti Iacobi”, no II Congreso Internacional “O Camiño do Medievalista: Et Ultreia”, pronunciada en Santiago de Compostela o 26 de abril do 2019.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., Comunicación na mesa redonda do IV Coloquio internacional de Lexicografía latina medieval: “Influencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval”, celebrado en León do 1 ao 3 de xuño de 2010, co título de “CODOLGA: continuidad y novedad”.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., Relatorio no congreso “600 años del reino suevo en Galicia”, celebrado en Pontevedra do 5 ao 8 de outubro de 2010, co título de “Lengua y cultura en la época sueva en Galicia”.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “O reino suevo: fontes, lingua e literatura”, Facultade de Humanidades de Ferrol, Universidade da Coruña, 2010.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., Relatorio “Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hispaniae. Antecedentes y retos” no curso de verán Lexicon latinitatis Medii Aevi Hispaniae, celebrado na Sede Universitaria de La Nucia (Universitat d’Alacant, Vicerrectorat d’extensió Universitària), do 28 ao 30 de xullo de 2011.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Diario de Egeria: el eco de su voz”, conferencia inaugural impartida en Granada o 22 de maio do 2017 no marco do II Festival de música antigua de Granada.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Egeria, la primera mujer escritora en Gallaecia (siglo IV)”, conferencia impartida en Vigo o 26 de outubro do 2017.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “El códice calixtino: origen y destino”, conferencia impartida no Centro de Turismo da Universidade da Coruña o 11 de xullo do 2017.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Aforismos y brocardos de uso en la lengua jurídica”, conferencia impartida na Universidad de León o 28 de novembro do 2017.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Egeria, la primera mujer gallega descubriendo el mundo”, conferencia impartida en Santiago de Compostela o 18 de xuño do 2018 e organizada pola Asociación Mujeres en Igualdad Santa Lucía.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “Terras mancas en la bocarribeira de Trasalba”, conferencia impartida no Pazo Museo Otero Pedrayo.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “La crónica mozárabe y otras fuentes cristianas sobre el origen de la reconquista”, relatorio nun congreso celebrado en Oviedo do 27 ao 30 de novembro do 2018.

LÓPEZ PEREIRA, J. E., “La perspectiva de los primeros escritores latinos hispanos sobre la invasión árabe”, conferencia impartida nas “XXIV Jornadas de filología clásica. Innovación didáctica y actualización curricular. Homenaje al profesor Antonio Ruiz Castellanos” na Universidad de Cádiz do 26 ao 27 de febreiro do 2019.

VARELA BARREIRO, F. X., “Estudo grafolóxico do Pergamiño Vindel”, no Simposio Internacional “E irei madr’a Vigo”, celebrado en Vigo o 23 e 24 de novembro do 2017.

VARELA BARREIRO, F. X., “O Tesouro Oral Informatizado da Lingua Galega (TOILG): caracterización do corpus”, en Gallaecia. III Congreso Internacional de Lingüística Histórica, celebrado en Santiago de Compostela, do 27 ao 30 de xullo do 2015.

VARELA BARREIRO, F. X. e MOSCOSO MATO, E. M., “Os resultados do corónimo GALLAECIA en Galiza e Portugal”, no IV Coloquio de Linguística Histórica, celebrado en Cáceres do 13 ao 14 de outubro do 2016.